تروما

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • ارائه دهنده خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.

Specifications

بازه زمانی ارائه خدمت اورژانسی
محل ارائه خدمت درمانگاه
ارائه دهنده خدمت کلینیک دامپزشکی 1